Diabetes 2 Danmark Foreningen

Støtteforeningen

Pernille Kjølby Kristensen, Robert Jørgensen og Line Maria Sørup har holdt en stiftende generalforsamling d 18 september 2021.

Der dannede de en støtteforening til facebook gruppen " Diabetes 2 Danmark".

Der var enighed om posterne.

Formand: Line

Kasserer: Pernille

Bestyrelsesmedlem: Robert

Foreningens opgave er, at indsamle og administrere midler fra DrugStars og andre sponsorer.

Derudover vil foreningen betale for drift af www.diabetes2danmark.dk, og sikre at andre aktiviteter i gruppen der er arrangeret eller godkendt af bestyrelsen, kan søge midler.

Støtteforeningen er ikke en patientforening.

Støtteforeningen er ikke en konkurrent til diabetesforeningen, da vi gerne indgår i samarbejde.

Støtteforeningen skal i skrivende stund hverken være politisk eller velgørende.

Støtteforeningen består kun af frivillig arbejdskraft.

Støtteforeningen har sit næste bestyrelsesmøde om 3 måneder.

Diabetes 2 Danmark - Vedtægter

1. Formål

Denne forening har til formål at støtte facebookgruppen ”Diabetes 2 Danmark” samt alle type 2 diabetikere i Danmark, deres pårørende og andre interesserede.

Vores formål er, at fremme og dyrke fællesskaber omhandlende type 2 diabetikeres hverdag. Det er suverænt bestyrelsen, der tegner foreningen og foreningens aktiviteter.

2. Hjemsted

Foreningen er gældende for alle danskere i alle danske kommuner.

Arrangementer holdt af foreningen, kan derfor finde sted i alle landets kommuner.


Foreningen er hjemhørende hos den til enhver tid gældende formand, hvilket for nuværende er:

Line Maria Sørup

Bjergegade 57. st. th

7000 Fredericia

Mail: Hej@diabetes2danmark.dk


2. Medlemmer

På nuværende tidspunkt er foreningen tænkt som en støttefunktion til Facebookgruppen og medlemmerne er de medlemmer, der pt. er del af bestyrelsen.

3. Eksklusion

Stk.1

Skulle et medlem arbejde imod foreningens formål, eller udtale sig på vegne af foreningen i strid mod aftale eller bestyrelsens vidende, kan dette medlem blive ekskluderet, hvis der er flertal i bestyrelsen for at dette sker.


Eksklusion af facebookgruppen ”Diabetes 2 Danmark” medfører også eksklusion af denne forening.

Stk.2

Skulle et bestyrelsesmedlem udvise adfærd der ikke gavner foreningen, kræver det at begge resterende bestyrelsesmedlemmer er enige i eksklusion, før at denne kan ske.

4. Kontingent og økonomi

Der er foreløbigt ikke noget kontingent. Foreningens økonomi kommer fra sponsorater.

5. Arrangementer

Det er bestyrelsen, der arrangerer og definerer deltagerkredsen til arrangementer arrangeret af foreningen.


6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 1. – Form af afholdelse

Vi afholder generalforsamlinger virtuelt så vidt muligt.

Stk. 2. – Indkaldelse og varsling
Generalforsamling skal afholdes årligt i september måned.

Formanden indkalder til generalforsamling senest 14 dage før den afholdes. Dagsorden udsendes senest samtidigt med indkaldelsen.

Stk. 3. – Stemmeret

Alle medlemmer af foreningen, har stemmeret til generalforsamlingen.


Stk. 4. – Medlemmer af bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen kan kun bestå af medlemmer af facebookgruppen Diabetes 2 Danmark hvor mindst én skal være en administrator.

Disse punkter skal altid være på dagsordenen ved en generalforsamling

  • Valg af dirigent / ordstyrer

  • Valg af referent

  • Formandens beretning til godkendelse

  • Godkendelse af revideret regnskab fra foreningens kasserer

  • Valg af bestyrelsens kommende 3 medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert år.

  • Diskussion af forslag fra medlemmer eller bestyrelse
    - Eventuelt

Ved stemmelighed under generalforsamlingen, er det formanden, der afgør beslutningen.


7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 medlemmer fra facebookgruppen Diabetes 2 Danmark

Poster er konstitueret af den stiftende bestyrelse.

Skulle eksklusion ske, vil de 2 resterende medlemmer vælge et nyt bestyrelsesmedlem ud fra tilkendegivelse om interesse fra et eller flere medlemmer i facebookgruppen Diabetes 2

Danmark.

Skulle 2 medlemmer forlade bestyrelsen på samme tid (frivilligt eller ved eksklusion), er valget alene op til det sidste bestyrelsesmedlem, ud fra de tilkendegivelser om bestyrelses medlemskab, der kommer fra medlemmer i facebookgruppen Diabetes 2 Danmark.

Skulle alle 3 medlemmer forlade foreningen på samme tid, skal der holdes et bestyrelsesmøde, hvor alle 3 pladser kan overtages af medlemmer, og vælges ud fra en afstemning.

Der er ingen suppleanter til bestyrelse, så i tilfælde af sygdom, har den resterende del af bestyrelsen 100 % bestemmelsesret.

Hvis et bestyrelses medlem er sygemeldt i længere tid end 1 år, skal et nyt udvælges af den resterende bestyrelse.


8. Økonomi

Foreningens Regnskabsår løber fra 1. Juni til 31. maj .

Foreningens kasserer fremlægger årsregnskabet som de 2 andre medlemmer af bestyrelsen godkender. Regnskabet revideres af revisor, som findes i facebookgruppen.

Foreningens kasserer har følgende opgaver.

Alle bankforretninger og adgang til foreningens konto

Kasserer skal ligeledes ytre evt. bemærkninger om regnskabet, hvis der er noget at bemærke.

Formand og kasserer underskriver økonomiske aftaler og kontrakter på vegne af bestyrelsen i fællesskab.

Kasserer sørger for den daglige drift.

Der må ikke være underskud på foreningens konto.


9. Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen med et absolut flertal.


8. Opløsning af foreningen

Skulle det være nødvendigt at opløse foreningen, vil evt midler på foreningens konto blive diskuteret på et ekstra-ordinært generalforsamling, formanden indkalder til. Pengene skal så vidt muligt overgå til gavn for brugerne af facebookgruppen.


Ved stemmelighed har formanden en ekstra stemme.